Cor I

Cântul coral are în Institutul Teologic Protestant o veche tradiție. Până în anul 1990 a funcționat în cadrul institutul un cor bărbătesc, ca apoi în anul 1990 să fie înființat de Dr. Kovács László Attila, profesorul de muzică bisericească al institutului, corul mixt. Corul a scos două CD-uri („Mely igen jó, az Úristent dicsérni-1994, Énekeljetek az Úrnak új éneket!-2000 ), a efectuat turnee în Germania și Transilvania (1993), au dat concerte, au slujit cu muzica sacră corală diferite biserici din România și Ungaria la slujbele religioase, au participat mai multe festivaluri corale în țară și în Ungaria. Corul are în prezent 35 de membrii și este dirijat de Benkő Timea, asistent la PTI. Corul promovează muzica bisericească corală europeană și maghiară. Cântatul în cor contribuie la dezvoltarea auzului muzical și interpretării corale al studenților, la însușirea tehnicii cântatului în cor, învățarea anatomiei aparatului vocal, întonării corecte și clare, capacității de a citi partitura/notele. Cântatul în cor contribuie la formarea simțului și răspunderii pentru comunitate. Prin cântatul în cor studenții au posibilatea de a cunoaște pe de aproaape literatura corală ai muzicii bisericești.

Competențe

Competențe specifice

Interpretarea artistică de canon și interpretarea pieselor corale, insușirea tehnicii de respiratie, intonare corespunzătoare, rostirea clară al textului. Orientare în literatura muzicii corale bisericești internaționale și maghiare.

Competențe generale

Însușirea tehnicii corespunzătoare de respirație și de emisie vocale î-i va ajuta pe studenți să cânte și să vorbească în general clar, și să consolideze aparatul vocal. Experianța de comunitate în cor le va fii studenților de ajutor să înțeleagă cum funcționează dinamica de grup, ca mai apoi să fie capabili să organizeze și să conducă individual o comunitate, un grup. Prin studierea și interpretarea pieselor de cor se dezvoltă deprinderea de interpretare în general.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 38
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 0
Tutoriat 0
Total studiu individual 10

Examinare

Cu metoda evaluării pe parcurs va fii evaluat participarea activă și sistematică al studenților la probele de cor, precum și participarea la concertele corului.

Bibliografie

Carte