Oicodometică

Oicodometica (engleză: Church Growth) provine din grecul οἰκοδομή, și se traduce prin "a construi". Este știința care se ocupă cu lucrurile care țin de organizarea comunitățiilor religioase. Scopul subiectului este ca studenții să învețe diferite metode de susținere ale comunităților, metode de implementare a unor programe care vizează dezvoltarea acestor comunități. Comunitățiile religioase de astăzi sunt clădite pe baze biblice, în special al primelor comunități creștine, dar trebuise să cunoască noile tehnici de dezvoltare care ajută la buna funcționare a diferitelor organizații, .

Competențe

Competențe specifice

Competențele specifice ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea felului în care s-au format și s-au dezvoltat primele congregații creștine, așa după cum sunt ele prezentate în Noul Testament, în special în Faptele Apostolilor și Scrisorile Apostolului Pavel și Scrisoarea lui Petru - Cunoașterea metodelor de evaluare a congregațiilor, în scopul elaborării unei strategii de dezvoltare - Dezvoltarea abilității studenților de a îmbina cerințele biblice cu cerințele comunităților de astăzi - Dezvoltarea unei atitudini pozitive care să reflecte convingerea că Dumnezeu lucrează laolaltă cu credincioșii care își organizează viața după principii creștine

Competențe generale

Competențele generale ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea dinamicii a diferitelor organizații - Cunoașterea și însușirea metodelor de autoguvernare a diferitelor organizații

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
1 ore/săptămână 1 0 0
14 ore/semestru 14 0 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 43
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 8
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 1
Total studiu individual 29

Examinare

Studenții vor scrie o lucrare care să conțină o analiză amănunțită și un plan de dezvoltare a congregației unde ei își desfășoară practica bisericească

Bibliografie

Carte

Articol în carte