Practică de specialitate VIII

Această practică de specialitate constă în planificarea și coordonarea profesională a diferitelor slujbe bisericești. Se fac mini-proiecte de oicodomie care încadrează diferitele slujbe speciale bisericești. Cu această ocazie se vor clarifica câteva întrebări specifice slujbelor speciale. Aceste slujbe trebuie să fie încadrate în activități duhovnicești premergătoare a slujbei, și alte activități aferente, ulterioare. Dorim să scoatem în evidență trăsăturile specifice ale acestor slujbe speciale, în jurul cărora se pregătesc aceste planuri de edificare bisericească. Este vorba de următoarele slujbe speciale și cazuale (ocazionale):
1. Botez
2. Confirmare
3. Nafură
4. Căsătorie
5. Inaugurare a prezbiterilor
6. Înmormântare
7. Începutul anului școlar
8. Slujbe de ziua națională
9. Alte slujbe (cazualii)
Lucrarea conține:
1. Schița situației eclesiastice specifice slujbei speciale sau cazuale date
2. Alegerea textului de bază (pericopei de bază)
3. Scrierea predicii respective (integrând cunoștințele omiletice)
4. Liturghia completă a slujbei respective
5. Activități duhovnicești pregătitoare anterioare
6. Servici duhovnicești posterioare

Competențe

Competențe specifice

Această practică este o bună oportunitate pentru pactizarea slujirii în echipă. În general studenții pregătesc programa acestor vizite împreună cu prezbiterii și preoții respectivelor parohii, iar la sfârșit are loc și o evaluare colectivă.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 0 2
28 ore/semestru 0 0 28
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 60
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 6
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 4
Tutoriat 2
Total studiu individual 32

Examinare

Planurile dezbătute, corectate și finalizate vor fi trimise in formă electronică conducătorului practicii de specialitate și studenților participanți.