Liturgia ex machina? Liturgikai konferencia Lipcsében

Benkő Timea: Liturgia ex machina? Liturgikai konferencia Lipcsében. In: Evangélikus Harangszó .2018. tavasz (2018), 13-14. pp.