Fazakas Sándor

Fazakas Sándor (szül. 1965), egyetemi tanár. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékének tanszékvezető professzora. 2005–2011 között az egyetem rektora, 2015 óta a Doktori Tanács elnöke és a Doktori Iskola vezetője. A BBTE tiszteletbeli doktora és társult oktatója, az MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciójának elnöke, több nemzetközi tudományos testület és szakmai grémium tagja.

Gemeinschaft der Heiligen – Versammlung der Sünder. Die Kirche
zwischen Ideal und Wirklichkeit: praktisch-theologische Grundlegungen

Úgy tűnik, a morális imperatívuszok konjunktúrájának korszakát éljük, és ettől nem mentes a teológia és az egyházi élet sem. Elérkezett volna a keresztyénség „etikai” korszakába? De vajon kimerülhet-e az evangélium üzenetének kommunikálása erkölcsi intelmekben? A reformátorok számára a hit és az értelem nem jelentettek kibékíthetetlen ellentétet. A megismerésre törekvő hit, illetve a teológiai értelmezésre szoruló hittapasztalat még egy egységet alkottak (a cognitio Dei experimentalis értelmében).

Vályi Nagy Ervin teológiai öröksége és aktualitása elemzőkészségének és etikai ítéletalkotásának metodikájában áll. Abban lehet újból inspiráló, hogy nem recepteket ad, hanem megtanít kérdezni, összefüggéseket feltárni, ugyanakkor fenntartással kezelni minden régi és újkeletű magabiztosságot. Ez az etika mélyen krisztologikusan megalapozott etika, a „Krisztusban maradás” vagy az „Úrhoz méltó” (Kol 1,10) életvitel erkölcsisége.

Dr. Fazakas Sándor (Debreceni Hittudományi Egyetem): Egyház mint közösség a Szentháromság erőterében. A reformátori egyházértelmezés sajátossága az egyház empirikus valósága és pneumatikus meghatározottsága között.

Subscribe to Fazakas Sándor