Könyvbemutató

2014. február 18-án a Protestáns Teológiai Intézet hallgatói is megismerkedhettek Szép Eduárd és Lőrincz István lelkipásztorok 2013-ban megjelent könyveivel.


Szép Eduárd Tartsatok azért bűnbánatot (Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2013, 200 old.) című könyvét Jenei Tamás, a kiadvány lektora mutatta be, aki a következő szavakkal zárja a nagyheti igehirdetés-sorozatokat tartalmazó kötet előszavát (Hogy üdvösségre gyógyulhassunk Krisztus által! Miért kell bűnbánati hetet tartani a gyülekezetekben?!):

„Nagy hiba, lelkészi mulasztás, ha csak csütörtökön, vagy éppenséggel szombaton kezdődik a nagyhét. Mi lenne, ha egy élet-halál között lévő beteget az orvosa hetente csak egyszer-kétszer keresne meg?! Ha mi is csak egy-két alkalmat biztosítunk a lelki gyógyulásra, akkor nincs mód bejárni azt a lelki utat, amely a kísértéstől a bűnbeesésen, bűntudaton, bűnbánaton keresztül eljut a kegyelemig, a megváltásig, megigazulásig, megszentelődésig. Mert ezek azok a stációk, amelyeket be kell járnunk a nagyheti istentiszteleteken, hogy a betegségből gyógyulásra, a kárhozatból (örök halálból) örök életre lehessen jutni. Ha becsületes a lelkipásztor, akkor úgy állítja össze a nagyhét igehirdetési tervét, hogy gyülekezetének tagjaival együtt ezt az utat be tudja járni. Csak így lesz az ünnepi istentisztelet a fellélegzés, a felszabadulás, a beteljesedés és az öröm alkalma, s így lesz az úrvacsoravétel a bűnbocsánat és a megváltás biztosítéka, valamint az új életre való tápláltatás és a mennyei dicsőségben való részesedés garanciája. Papi mulasztásainkkal nem lophatjuk meg sem Istent, sem pedig a híveinket! De ha komolyan vesszük a szolgálatunkat, akkor napról napra a híveink az Isten által kijelölt helyükre kerülnek ismét. Megváltott, új emberekként képesek lesznek Istent szeretni, és Istent dicsőítő életet élni, s képesek lesznek felebarátjaikat is már megbecsülni és szeretni - krisztusi szeretettel.
Úgy érzem, hogy Szép Eduárdnak ez a prédikációs kötete, mely egy év nagyheteire írt prédikáció-sorozatokat tartalmaz, erre törekszik, s ebben akar minket, lelkipásztor testvéreit inspirálni.
A nagyhét prédikációi után ott találunk egy-egy ünnepi prédikációt is, mintha Krisztussal együtt azt akarná sejtetni: 'íme, minden kész, jöjjetek a vendégségre!' Legyen teljes az örömötök! Legyen teljes az ünnepetek!
A gyógyulás reménységével és az ünnepi lakomán való részvétel örömével fogadjuk az itt közölt prédikációkat! Isten szerinti szent szolgálatot végez az a lelkipásztor, aki hűséggel vállalja, hogy egy egész héten át végzi ezt a feladatát.”

Lőrincz István lelkipásztor Istennel kezdeni (Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 2013, 224 old.) című, témaprédikációs kötetét Somogyi Botond méltatta.
A szerző ezt írja a gyülekezeti tagok között máris nagy népszerűségnek örvendő könyvének előszavában:

„Gyülekezeti szolgálatom során érlelődött meg bennem az a gondolat, hogy …szükség van témaprédikációs sorozatra is, amelyben a gyülekezet tanítást kaphat a Szentírás és a keresztyén élet különböző fontos kérdéseiről. A kilencvenes évek végén így kezdtem el… az ilyen igehirdetéseket, amelyeket egyfajta népszerű teológiának is szántam.
Ajánlom e könyvet elsősorban lelkésztársaimnak, a vallástanároknak, az ifjúsági és bibliaköri vezetőknek és mindazon gyülekezeti munkásoknak is, akik a Szentírás tanítását szeretnék egyre jobban megismerni és továbbadni… De ajánlom az Üzenet hűséges olvasóinak is, akik az évek során sokszor köszönték meg a lelki áldásokat, amelyeket ezeken keresztül kaptak…”