Horváth István írásai

Adorjáni Zoltán: Horváth István írásai. In: Református Szemle 106. 5 (2013), 573-582. pp.

A Horváth István (1913-1972) teológiai magántanár és könyvtáros írásos hagyatékának lajstroma a teljesség igénye nélkül készült Higyed István korábbi kimutatása alapján, annak pontosításával és kiegészítésével (ld. Higyed István: Horváth István megjelent és kéziratban levő dolgozatai. In: Az Úr Jézus Krisztus, mint Király. Regnum Gratiae Christi. A rendszeres teológia tárgyköréből doktori szigorlatra készített és az Egyetemi Fokú Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református Karára 1949 augusztusában benyújtott dolgozat. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Kolozsvár 2006, 169–174.)