Unitárius erkölcstan

Rezi Elek: Unitárius erkölcstan. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2008. 262 pag. ISBN 9789738749443

A könyv az unitárius teológiai irodalom első nyomtatásban megjelent nagyobb „lélegzetű” erkölcstani munkája, amely rendszerezett formában, témakörökhöz kapcsolódó forrásirodalom ajánlásával igyekszik eligazítást adni a keresztény erkölcsi értékrend világában. Ezért a munka hiánypótló. A nagy időközi hiány magyarázatára a könyv utolsó fejezetében kap választ az olvasó. A címben szereplő unitárius jelző nem akarja leszűkíteni vagy éppen elvitatni a keresztényi erkölcs egyetemes jellegét, csupán utalni szeretne arra, hogy a hit és a cselekedet szerves egységét valló unitáriusok az adott erkölcsi kérdésről hogyan vélekednek. A kötet 14 fejezetet tartalmaz, azt követően a témakörök szerinti és az általános könyvészetet mutatja be. A függelékben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet etikai kódexének tartalmáról is tájékozódhat az olvasó. A szerző célja olyan erkölcsi rendszer felállítása volt, amely nem elvont, hanem élet-ízű, s ezért a mindennapokban megélhető, viszont a korábbi erkölcsi értékeléseket felülvizsgálta, újragondolta és ott ahol szükségét érezte új megközelítésbe hozta.

A kötetet nemcsak az unitáriusok, hanem a keresztény erkölcsi életrend iránt érdeklődők is olvashatják, akik a keresztény erkölcsi értékeken alapuló életforma megélésére törekednek. A keresztény erkölcs ugyanis mindenkivel szemben ugyanazt az igényt támasztja: az élete jobb, igazibb, boldogabb, teljesebb, tisztább – egyszóval: Istennek tetsző legyen!