Akadémiai évzáró ünnepély. 2016-2017

A 2016-2017-es évzáró ünnepélyen Kállay Dezső rektor mondott évértékelő beszédet, átadták a jutalomdíjakat, illetve az arany- és gyémánt-okleveleket.


A 2017. június 25-én elhangzó tanévzáró jelentését Kállay Dezső rektor a 103. zsoltár első két versével kezdte: Áldjad és lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Ezt követően szólt a Teológiai Intézet jelenlegi helyzetéről, a tanári kar, a hallgatók, a könyvtár és az intézeti munkatársak tevékenységéről. Jelentését egy rövid kitekintéssel zárta. A rektori beszéd teljes szövege megtalálható a melléket csatolmányban.

Az Intézettel kapcsolatban kiemelte, hogy a magiszterképzés két éve esedékes újraértékelésének beindítása mind ez ideig késik az országos Minőségbiztosító Ügynökség szintjén tapasztalható hosszas elakadás miatt. Az utóbbi hónapok fejleménye azonban előre vetíti, hogy a következő tanévben fel kell készülnünk az újabb megmérettetésre, amikor már újabb szempontokat is figyelembe kell vennünk az akkreditációs anyag előkészítésénél.

Ezt követően a rektor felvázolta az Intézet főállású és óraadó tanárainak sokrétű tevékenységét, név szerint is méltatva azokat, akik tevékenységüket illetően az oktatás, kutatás, adminisztráció, lelki nevelés, önképzés terén valamilyen vonatkozásban kiemelt eredményt értek el.

A hallgatók összlétszáma a tanulmányi évben összesen 157 volt. Egyházankénti eloszlásban: az Erdélyi Református Egyházkerületből 86 (54,80%), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 41 (26,10%), a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból 2 (1,30%), a Magyar Unitárius Egyházból 28 (17,80%). Hat évfolyammal számolva évfolyamonként összesen átlag 26 hallgató van: az EREK-ből évfolyamonként átlag 14-15 hallgató, a KREK-ből évfolyamonként átlag 6-7 hallgató, a RELE-ból 3 évenként átlag 1 hallgató, a MUE-ból évfolyamonként átlag 4-5 hallgató. Az utóbbi 10 évben most dolgozhattunk a legmagasabb hallgatói létszámmal, mely több mint tíz fővel haladja meg a korábbi legjobb évek hallgatói létszámát. A hallgatók többsége jó eredménnyel folytatta tanulmányait. Vannak kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóink mind tanulmányi téren, mind a hallgatósági önkormányzati munka, a missziói vagy a közösségi szolgálat területén.

A rektor méltatta a könyvtár illetve az adminisztratív személyzet munkáját is, akik szakértelmükkel és odaadásukkal az elmúlt tanév során is hozzájárultak ahhoz, hogy az Intézet a kutatás és az adminisztráció tekintetében is egy sikeres tanévet tudhat maga mögött.

Az Erdélyi Református Egyházkerület, a KPTI épültének tulajdonosa nagyszabású felújítási munkálatokba kezdett még 2016 nyarán, amelynek következtében az Intézet teljes arculata átalakul. A rektor ezúton is kifejezte örömét és köszönetét az iránt, hogy a bentlakás teljes felújítása után (2015) az Intézet reprezentációs szempontjából jelentős egységei, a díszterme, a könyvtára és a külső terei méltóképpen megújulhatnak.

Az egyházakkal való állandó kapcsolattartás nem csupán az említett külsőségekben nyilvánult meg. Az Erdélyi Református Egyházkerület kezdeményezésére és a többi fenntartó egyházzal folytatott egyeztetés után folyamatban van a magiszteri képzés második, végzős évfolyamának gyakorlati évvé történő átszervezése. A teológiai képzés felől az átszervezésnek nincs akadálya, összhangban az újabb állami felsőoktatási rendelkezésekkel, melyek szerint a szakmai gyakorlat a professzionális magiszterképzés szerves részét képezi. Az Intézet részéről ebben a tekintetben már egy részleteiben is kidolgozott program áll rendelkezésre, amely a tervek szerint 2017 őszétől indul.

Évértékelő beszédének végén köszönetet mondott a fenntartó egyházaknak az erkölcsi és anyagi támogatásért, az Intézet minden munkatársának az elvégzett feladatért, Isten iránti hálával és jó reménységgel tekintve a Protestáns Teológiai Intézet jövőjére.

Az évzáró beszédet követően került sor a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, vagy más intézményünkhöz kötődő feladatot végző hallgatók tevékenységének jutalmazására. Ezek elismeréseként a hallgatók egy jutalomkönyv-csomagot vehettek át. A jutalmazott hallgatók listája, illetve tevékenységükre vonatkozó információ letölthető a mellékletből.

A kibúcsúzó magiszteri záróvizsgát tett hallgatók nevében Antal Enikő mondott beszédet.

Az ünnepély végén az 50 és 60 évvel ezelőtt végzett lelkipásztorok arany, illetve gyémánt diplomákat vehettek át.

Az évzáró akadémiai ünnepséget a vegyeskar szolgálata tette színessé, Benkő Timea tanárnő vezényletével. Elhangzottak a 33. és a 127. Zsoltár feldolgozásai, illetve a már hagyományossá vált Gaudeamus.