Misszió kereteken kívül – Németh Gézára emlékeztek egy frissen megjelent, életútját és gondolkodását feldolgozó monográfia kapcsán

2024. május 6-án a KPTI dísztermében került bemutatásra a nemrég megjelent Németh Géza szolgálata című monográfia, amely az erdélyi kontextusban is jelentős, 20. századi magyar református teológus lelkipásztor életét és gondolkodását dolgozza fel.


2024. május 6-án a KPTI dísztermében került bemutatásra a nemrég megjelent Németh Géza szolgálata. Misszió kereteken kívül című monográfia, amely a 20. századi magyar református teológus lelkipásztor életét és gondolkodását dolgozza fel a rendelkezésre álló bőséges írott forrásanyag, illetve beszámolók, interjúk alapján. A kötet szerzője Gonda László, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára, aki munkatársaival együtt egy 4 éves projekt keretében kutatta a kommunizmus évei alatt a nézetei miatt többször is illegalitásba kényszerült igehirdető és egyházi szolga sajátos életútját. A szerző missziológus, s ez jól látható ebben a monográfiában is, ahogy a történeti rekonstrukció mellett az egykori prédikátor alakját teológia-, társadalom- és missziótörténeti kontextusba helyezi.

Németh Géza gondolkodásában a magyar református egyház erősen kötődik annak nemzeti kereteihez, s a megelevenített életút mind a kommunizmus ideje alatt, mind a változások idején számtalan bizonyságát adja ennek az összmagyar elköteleződésnek. Mondhatnánk, hogy nem csoda, hiszen az erdélyi szál ott van a család történetében is. De ez a gondolkodás mégsem csupán genetikai okokkal magyarázható. Ennél többről van itt szó. S így a könyv méltán tarthat igényt arra, hogy a szűkebb magyarországi kontextuson túl Erdélyben is bemutatásra kerüljön és ismertté váljék a szélesebb magyar közönség előtt is.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben sorra kerülő rendezvény jellegénél fogva túllépte egy hagyományos könyvbemutató kereteit. A közönség előtt bemutatásra kerülő friss monográfia mellett hangsúlyt kapott Németh Géza gondolkodásának aktualitása, saját korán túlmutató jellege is, illetve a családtagok és baráti-ismerősi beszámolók rendjén megelevenedett néhány hozzá kapcsolódó személyes élettörténeti mozzanat is.

Elsőként Kovács Sándor, a KPTI rektora köszöntötte a rendhagyó könyvbemutatóra egybegyűlt közösséget, s kiemelte, hogy ez az esemény akár felvezetője is lehet a másnap kezdődő „Nehéz idők, nagy emberek” című egyháztörténeti konferenciának. A nehéz idők megszülik a maguk nagy embereit, s arra aki most e könyv révén a közösség előtt áll, maga is ilyen embernek minősül. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntő beszédében arra reflektált, hogy Németh Géza számára a másokért végzett szolgálat fontos szerepet töltött be. Az életére pedig tekinthetünk úgy mint egy tükörre, amelyben a magunk szolgálatát is mérlegelhetjük.

A monográfiát Kovács Ábrahám mutatta be, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Selye János Egyetem rendes oktatója, illetve a KPTI oraadó tanára is. Rövid felvezetésében ismertette az 1933-ban Székesfehérváron született Németh Géza református lelkész viszontagságos életútját és tevékenységét. Németh Géza részt vett az 1956-os forradalomban, amely miatt börtönbe is került. Az aktuális politikai rendszernek önmagát alávető egyház több ízben is fegyelmi eljárást indított ellene, amelyek során hivatalvesztésre és az egyházi hivatalviseléstől való eltiltásra ítélték. Németh Géza szoros kapcsolatban állt a magyar ébredési mozgalommal, s ez a szellemiség mindvégig nyomon követhető mind társadalmi szerepvállalásában, mind teológiai felfogásában. Ez volt az, amely erőt adott neki a személyét ért megaláztatások elhordozásában, illetve az egyházi szolgálat akadályoztatások között való elvégzésére. A feldolgozott források és szóbeli közlések, interjúk különösen értékes adatokra világítanak rá nemcsak az adott személyre, hanem a korra vonatkozóan is. A teológiaművelés terén kiemelte az apologetika területén szerzett érdemeit, amely vélhetően szintén az említett ellenzéki szerepköréhez kapcsolódik. A Legato Alapítvány az Erdélyi Magyar Kultúráért és a Méry Ratio Kiadó gondozásában 2023-ban elkészült monográfia megjelenését az Erdélyi Gyülekezet, illetve a magyarországi Batthyány Lajos Alapítvány támogatta.

Az esemény másik meghívottja Visky András volt, aki rövid bemutatójában különösen Németh Géza saját korát pellengérre állító kritikai gondolkodását elemezte. Kiemelte, hogy a misszió annak eredeti értelme szerint is alapvetően mindig kereteken kívül zajlott, s az egykori lelkipásztor írásai is arról tanúskodnak, hogy ő folyton ezeket a kereteket feszegette. Szépirodalmi munkásságainak jelentős része már saját korában megjelent, másik része pedig azt követően került kiadásra. Némethnek kiváló leleménnyel sikerült a rendszer elleni kritikáját éppen olyan lapokban közzé tenni (pl. a Népszabadságban), amelyeket abban a korban a rendszer bástyáinak tekintettek. Kritikai gondolkodása és egyházképe a mai társadalom és egyház számára is rendkívüli jelentőséggel bír. Lelkipásztori kiállása a mindenkori feudalista gondolkodású egyház kritikája is.

A Németh Géza életművéről szóló könyv elkészülésében jelentős szerepet játszott Kóczián Viktória, a Legato Alapítvány tudományos munkatársa is, aki rövid bemutatójában főként a lelkipásztor missziói tevékenységére összpontosított. Az egyházi hivataltól való eltiltás nem akadályozta meg az elhívott lelkészt hivatása gyakorlásában, hanem megtalálta a legkülönfélébb módjait annak, hogy mozgalmat indítson, missziót végezzen ott, ahol lehetett, a perifériára szorultak között. S ebben a törekvésében az országhatár sem jelentett megkötő kereteket. Az 1987-es évektől Magyarországra távozott nemzettársak számára a menekültmisszió felekezettől függetlenül az igazi befogadás helyének bizonyult.

Az eseményen megszólaltak a közeli családtagok is. Ifj. Dr. Németh Géza, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, a Budafoki Református Egyházközség gondnoka, aki az édesapa szellemi örököseként azt emelte ki, hogy ha most őt kérdeznék, akkor valószínűleg az egyház előtt álló éppen aktuális kihívásokról beszélne. Ehhez a lelkülethez híven, elkötelezett egyházi szellemiségről tanúskodva kiemelte, hogy az egyháznak ma is vannak fontos kérdései, s az ezekre keresett válaszok megtalálásában az értelmiségnek is fontos helye van. A Németh Géza köréhez tartozók közül ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy „a legjobb ebben a közösségben az volt, hogy úgy érezte, hogy a gondolkodó embernek előbb-utóbb keresztyénnek kell lennie”. Ifj. Németh Géza ilyen fontos aktuális kérdésként említette azt, hogy az egyháznak a maga függetlenségét a saját maga által meghozott anyagiakban is mérhető áldozatok révén is tudnia kell bizonyítani, márpedig a mai magyar református egyháznak ebben a tekintetben bőven van, amit pótolnia.

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke a monográfia alcímére reflektálva elmondta, hogy a „keretek között” végzett misszió a korabeli kommunista hatalom egyik megjelölése volt az állammal közeli kapcsolatot ápoló egyház rend szerinti, keretek között végzett tevékenységére vonatkozóan. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a kötet keletkezésében részt vettek, s a mintegy 20 banános-doboznyi írott anyag és az oral history feldolgozásában segítettek. Beszámolójában visszaemlékezett arra, ahogy ő maga már egészen korán szembesült az egykori rendszer visszásságaival, s kilencévesen az apja által rábízott iratok elrejtéséről kellett gondoskodnia. Ezek az élmények mélyen meghatározták életét és munkájának későbbi alakulását is. Kiemelte továbbá, hogy apjának örökségeként tekint annak hídépítői tevékenységére is, amely felekezeteket és nemzeteket kapcsolt össze egymással.

A Németh Géza születésének 90. évfordulójára elkészült kiadvány köré szerveződő ünnepség a 90. Zsoltár eléneklésével zárult.