Erasmus+ oktatói mobilitási szabályzat

  Általános rendelkezések

 1. Jelen szabályzat a KPTI-n folyó, az Erasmus+ oktatói mobilitási programmal összefüggően végzett tevékenységek szabályozására szolgál.
 2. Az Erasmus+ támogatás elbírálása pályázati rendszerben zajlik.
 3. Az Erasmus+ program jogi keretét a partnerintézmények között létrejött kétoldalú megállapodások jelentik, melyeket a KPTI képviseletében a rektor ír alá. A szerződés tartalmazza, hogy az adott oktatási területen belül hány oktató bevonásával, illetve hány mobilitási helyre és hétre vonatkozóan bonyolítanak le oktatói cseréket.
 4. Az Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat kiírását a KPTI Tanári Kara határozatban rendeli el.
 5. A sikeresen pályázó oktató mobilitási támogatásban részesül, melynek összegét a külföldön történő tartózkodás idejének és a fogadó országra hivatalosan meghatározott maximális keretösszeg függvényében a KPTI Tanári Kara állapít meg.
 6. Értelmező rendelkezések

 7. A pályázni készülő oktatónak tisztában kell lennie a következő hivatalosan használt megnevezésekkel, és az azokkal kapcsolatos rendelkezésekkel:
  1. Támogatási szerződés / Contract de finanțare. Hivatalos dokumentum, mely az oktató és a KPTI között jön létre. Tartalmazza, hogy az oktató mely fogadóintézményben fogja tevékenységét végezni, a támogatás összegét, valamint a szerződés teljesítésének feltételrendszerét és határidejét. A tervezett kiutazás előtt min. 20 munkanappal kell megkötni, két példányban. Aláírja az oktató, a KPTI rektora és a gazdasági igazgató. A dokumentum alapján utalható a támogatás euróban, de nem hamarabb, mint 10 nappal a kiutazás előtt.
  2. Meghívó levél. Az a dokumentum, mely igazolja, hogy az oktatót fogadja a partnerintézmény, és amelyet a fogadó intézmény részéről az Erasmus+ koordinátor vagy az intézmény törvényes képviselője ír alá. Legkésőbb a kiutazás előtt 10 munkanappal el kell küldeni a KPTI Erasmus+ koordinátorának.
  3. Munkaterv. Dokumentum, mely tartalmazza a partnerintézmény nevét, a kapcsolattartó személy nevét, a szakterületet, az oktatás szintjét, a fogadóintézményen belül azon hallgatók számát, akik részesülnek az oktatói tevékenységből, mobilitás célját, várható eredményeket, oktatási program tartalmát, tervezett időtartamot és időpontot. A munkatervet a fogadó és küldő intézmény illetékes képviselőinek (az KPTI esetében a rektor) alá kell írniuk, és az aláírt változatot legkésőbb a kiutazás előtt 20 munkanappal az oktatónak el kell küldenie a KPTI Erasmus+ koordinátorának. A munkaterv aláírása egyúttal az oktató feletteseinek beleegyezését is jelenti a mobilitás megpályázására vonatkozóan.
  4. Igazolás a kint tartózkodásról / Attendence Certificate. Dokumentum, mellyel a fogadó intézmény igazolja, hogy az oktató pontosan teljesítette a munkatervben foglaltakat. A dokumentumnak napra pontosan kell tartalmaznia a kinntartózkodás idejét (érkezés és távozás dátumát). Hazatéréskor kell leadni, 10 munkanapon belül.
  5. Oktatói beszámoló / Final Report Form. Beszámoló angol nyelven, típusnyomtatvány szerint a külföldi tapasztalatokról, élményekről az ANPCDEFP (az Erasmus+ program romániai menedzseléséért felelős ügynökség) számára. Hazatéréskor kell leadni az intézményi Erasmus+ koordinátornak, 20 munkanapon belül.

  Pályázati feltételek Erasmus+ oktatói támogatásra

 8. Az Erasmus+ oktatói támogatásra pályázónak a következő feltételeknek kell eleget tennie:
  1. Erasmus+ támogatásra pályázatot nyújthat be az KPTI román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (meghatározott vagy meghatározatlan időre kötött, aktív munkaszerződéssel rendelkező) oktatója.
  2. A pályázó oktatót nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre.
  3. A pályázatában megfogalmazott program egybeesik az egyetem nemzetközi célkitűzéseivel.
  4. Az oktatói mobilitás célja kizárólag a partnerintézményben végzett oktatás lehet, a kutatási tevékenységet az Erasmus+ program nem támogatja.
  5. Az adott partnerintézményben végzett oktatási tevékenység időtartama minimálisan 5 oktatási óra.
  6. Az Erasmus+ program keretében külföldön eltöltött minimum időtartam nincs meghatározva, viszont a program hatékony kihasználás érdekében, az oktatási mobilitás időtartama legalább 5 munkanap kell, hogy legyen, melyet hazaérkezés után a fogadóintézmény által kiállított dokumentummal kell igazolni (formanyomtatvány).

  Erasmus+ oktatói támogatás megpályázásához szükséges iratok

 9. A pályázathoz szükséges alábbi dokumentumokat az intézményi Erasmus+ koordinátornak kell leadni egy példányban:
  1. kitöltött pályázati űrlap (innen letölthető);
  2. szakmai önéletrajz az KPTI Szenátusa által elfogadott modell szerint (románul vagy magyarul);
  3. oktatói munkaterv javaslat a külföldi partnerintézményben tartandó előadásokról, azok leírásáról (az itt letölthető típusnyomtatvány szerint, magyarul és/vagy a fogadó intézmény által elfogadott nyelven);
  4. a fogadó tanszék által küldött meghívólevél.

  Az oktatói mobilitás megpályázásának folyamata

 10. A KPTI pályázati felhívását a KPTI honlapján valamint a hirdetőtáblákon teszi közzé. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a megpályázható helyeket, a pályázat feltételeit, a pályázat során kötelezően benyújtandó dokumentumok listáját, az Erasmus+ Bizottság személyi összetételét és a leadási határidőt.
 11. Az oktatói mobilitási pályáztatás megszervezését az Erasmus+ koordinátor végzi.
 12. Az oktatói Erasmus+ pályázatokat a rektor által kinevezett Erasmus+ Bizottság bírálja el. Az Erasmus+ Bizottságot a rektor mandátumának idejére nevezi ki.
 13. Az Erasmus+ Bizottságnak minimum 4 tagja van, akik különböző szakterületeket képviselnek, az egyetem sajátosságának megfelelően. Amennyiben a bizottság mandátumának ideje alatt valamely tag oktatási mobilitásra kíván pályázni, bizottsági tagságát fel kell függesztenie, és helyére a rektor más személyt nevez ki az adott időszakra.
 14. Az Erasmus+ Bizottság titkára az intézményi Erasmus+ koordinátor, aki felel a jegyzőkönyvezésért és az iratok kezeléséért.
 15. A pályázatok beérkezés után az Erasmus+ Bizottság minden tagjának összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot kell aláírnia, mely szerint a pályázókkal nem állnak rokoni kapcsolatban vagy egyéb, az Etikai Kódex által megfogalmazott összeférhetetlenségi viszonyban. Amennyiben ez a feltétel valamely bizottsági tag esetében egy adott tanévben nem teljesül, bizottsági tagságát fel kell függesztenie, és helyére a rektor más személyt nevez ki az adott időszakra.
 16. Az elbírálás folyamata

 17. A kiválasztási folyamat egyértelmű, objektív pontozási rendszeren alapul, amelyet az Erasmus+ Bizottság dolgoz ki, és amelyet a pályázat meghirdetésével egyidejűleg közzétesznek a honlapon és hirdetőtáblákon. A szempontrendszert az Erasmus+ Bizottság évente felülvizsgálja, és szükség szerint változtat rajta.
 18. A pályázatok elbírálásáról szóló határozatokat az Erasmus+ Bizottság egyszerű szavazati többséggel hozza meg.
 19. Az elbírálási jegyzőkönyvnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a bizottság összetételét, az elbírálási szempontrendszert, a leadott pályázatok összesítését és a pályázatok elbírálásának eredményét.
 20. A pályázatok elbírálásáról készített jegyzőkönyvet az Erasmus+ Bizottság minden tagjának és az intézményi Erasmus+ koordinátornak alá kell írnia. Az Erasmus+ Bizottság határozatát a rektor ellenjegyzi.
 21. A pályázati döntésről az intézményi Erasmus+ koordinátor a pályázókat írásban értesíti.
 22. Az Erasmus+ Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését, ahhoz a partner intézmény által elfogadott oktatói mobilitási munkaterv (Teaching Programme) és a Támogatási Szerződés (Contract Financiar) is szükséges. Ugyanakkor a támogatás megítélésének feltétele az, hogy a szükséges pénzügyi keretet az Európai Bizottság az illetékes hazai ügynökség (ANPCDEFP) által az Egyetemnek biztosítsa.
 23. A KPTI fenntartja a változtatás jogát a sikeres pályázatról szóló értesítő levél kiküldésétől a Támogatási Szerződés (Contract de finanțare) megkötéséig (a támogatás mértékének megváltoztatása, időtartam változtatása stb.).
 24. Az oktató kiutazását az KPTI rektora engedélyezi, rektori rendelet (Dispoziţia rectorului) által.
 25. Támogatást elnyert oktató feladatai

 26. Folyamatos kapcsolattartás a fogadó partnerintézménnyel: a tervezett előadás(ok) vagy egyéb oktatási tevékenységek tartalmának, időpontjának egyeztetése, a szállás és kiutazás megszervezése.
 27. A §6-ban felsorolt dokumentumok megküldése az intézményi Erasmus+ koordinátornak: Kiutazás előtt legkevesebb tíz nappal elküldeni az intézményi Erasmus+ koordinátornak a meghívó levelet és a véglegesített, mindkét intézmény illetékesei által aláírt munkatervet. Hazaérkezését követő 20 napon belül el kell küldenie az intézményi Erasmus+ koordinátornak az oktatói beszámolót, valamint a partnerintézmény hivatalos igazolását (Certificate of Attendance).
 28. Egyéb rendelkezések

 29. Amennyiben az oktató nem teljesíti az előbbiekben előírt minimális tartózkodási időt és/vagy kötelező tanítási óraszámot, a folyósított támogatást vissza kell fizetnie.
 30. Amennyiben az oktató a partnerintézménybe történő kiutazás napjáig nem tesz eleget a §6-ban foglalt kötelezettségeinek, a megítélt támogatást elveszítheti.
 31. Nem igényelhető oktatói mobilitás a fogadó intézmény vakációs időszakára.
 32. Azok az Erasmus+ támogatást elnyert oktatók, akik az adott akadémiai évben február – augusztus időszakban kívánnak kiutazni, január 31.-ig kötelesek tájékoztatni az intézményi Erasmus+ koordinátort a kiutazásuk várható időpontjáról vagy az esetleges utazás lemondásáról. Amennyiben az oktató önhibájából elmulasztja a tájékoztatást vagy az elnyert támogatást nem használja fel, a felszabadult oktatói helyet a KPTI soron kívül meghirdeti.
Valid from: 
2014-02-22