Végleges jelentés a 2014/2015. tanulmányi év Erasmus+ mobilitási tevékenységéről

A Teológiai Intézetben 2014 őszén indult az Erasmus+ program. A bemutatott adatok tükrében a 2014/2015-ös tanév a programot illetően rendkívül sikeresnek mondható.


Előzmények

Az Európai Unió Erasmus+ programja 2014-ben indult, célja az oktatás, a képzés, az ifjúsági terület és a sport támogatása a 2014-2020 közötti időszakban. Erasmus+ felsőoktatási mobilitási projektekben azok a működő felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Erasmus Felsőoktatási Chartával (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). A Protestáns Teológiai Intézet 2013 decemberében kapta meg a 2014-2020 időszakra érvényes Chartát (264672-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE). A folyamatot Balogh Csaba indította el.

A Tanügyminiszter 4238/17.06.2015 sz. rendelete és az xxx/2015.02.26. sz. szenátusi határozat alapján a PTI Rektori Hivatalán belül létrejött az Erasmus+ Iroda, melynek jelenleg egy alkalmazottja van, Sógor Árpád Erasmus koordinátor.

Beszámoló

A továbbiakban a PTI 2014/2015-ös tanévben lebonyolított Erasmus+ mobilitási tevékenységéről számolok be.

A szerződésben kért, megítélt és vállalt 34 mobilitást a program végeztével sikerült teljesíteni, sőt a 34 mobilitás helyett 47-et teljesítettünk. Kevesebb támogatásból több mobilitást tudtunk teljesíteni, mint amennyit a szerződésben vállaltunk. A hallgatói mobilitások számának növekedése azzal is magyarázható, hogy a hallgatók két hónapos (és nem hosszabb) szakmai gyakorlatra kaptak támogatást. Diákjainknak az itthoni gyülekezeteikben is kell nyári szakmai gyakorlatot teljesíteni, úgyhogy ez a rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat tűnt a legjobb megoldásnak. Ennek ellenére olykor feszültséghez vezetett az, hogy a teológus diák nem akkor jelentkezett a saját gyülekezetében vagy az egyházmegye esperesénél nyári szolgálatra, amikorra várták. A jövőre nézve ebben a tekintetben még körültekintőbben kell eljárnunk.

Hallgatóink csak Magyarországra mentek hallgatói mobilitásra és szakmai gyakorlatra is, így az eredeti 22 mobilitás helyett 33 hallgató tudott élni az Erasmus program nyújtotta lehetőségekkel.

Átcsoportosítási kérelmek, tendenciák

A mobilitás típusok között meghatározott szabályok szerint kérhető keretátcsoportosítás a szerződés időtartamán belül: a hallgatói mobilitás kereteket csak egymás között lehet átcsoportosítani, az oktatási keret és a munkatársak képzési kerete teljes egészében átcsoportosítható a hallgatókhoz, a szervezési keret fele átcsoportosítható bármely típusú mobilitáshoz.

Mobilitás típusa Vállalt kötelezettségek teljesítése mobilitás típusonként
Hallgatói tanulmányi mobilitás (SMS) 89,64%
Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás (SMP) 113,49%
Oktatási célú mobilitás (STA) 76,07%
Munkatársak képzési célú mobilitása (STT) 128,34%
Mobilitás szervezési támogatás (SOM) 97,10%
Összesen 98%

Intézményközi (bilaterális) szerződések

Az Erasmus+ program keretén belül a hallgatói tanulmányi mobilitások és az oktatási mobilitások olyan felsőfokú intézmények között valósulhatnak meg, amelyek intézményközi bilaterális szerződést kötnek egymással. A PTI-nek jelen pillanatban 10 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus+ bilaterális szerződése a 2014-2020 időszakra, amelyből hat magyarországi, egy németországi, egy szlovákiai és kettő hollandiai.

Erasmus+ bilaterális szerződéseink adott partnerrel többnyire a teológiai szakokra vonatkoznak, kivételt képez a Szegedi Tudományegyetemmel kötött szerződés.

Mobilitások

Hallgatói mobilitások

A 2014/2015-ös tanévben a PTI hallgatói mobilitásainak száma összesen 33 volt (11 tanulmányi + 22 szakmai gyakorlat). A hallgatói mobilitások aránya 22% a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, ez jóval meghaladja az 1,4%-os nemzetközi átlagot.

Hallgatói tanulmányi mobilitások

A PTI-n a 2014/2015-ös tanévben összesen 11 diák részesült tanulmányi mobilitás ösztöndíjban ez 60 hónap mobilitást jelent (120%). Hallgatói mobilitással magyarországi testvérintézményeinkbe jelentkeztek diákjaink: 1 diák egy évre a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, 1 diák első félévben a Károli Gáspár Református Egyetemre, második félévben 4 diákunk a KGRE-re, 4 diákunk a DRHE-re és 1 diákunk a Sárospataki Teológiai Akadémiára ment tanulni.

Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitások

Fentebb már említettük, hogy a hallgatói szakmai gyakorlat mobilitás keretet növeltük keretátcsoportosítások révén. Az emelés oka a hallgatók részéről érkező megnövekedett igény az ilyen típusú mobilitásra. Ez a jelenség összhangban van a nemzetközi tendenciákkal, amelyekről a 2015. szeptember 23-25. között Bukarestben tartott Erasmus+ képzésen kaptunk tájékoztatást. Eszerint nemzetközi szinten csökkenőben van a diáklétszám, ezen belül csökkenőben van a tanulmányi mobilitások száma, és növekvőben a szakmai gyakorlat mobilitások száma. A jelenség lehetséges okai: nehézséget okozhat, hogy a tanulmányi mobilitások során szerzett kreditek sok esetben fakultatív tárgyból szerzett kreditekként kerülnek elismerésre, viszont álláskeresés esetén előnyt jelenthet a külföldi szakmai gyakorlat. Azt a javaslatot kaptuk, hogy támogassuk intézményen belül a szakmai gyakorlat mobilitások növekedésének tendenciáját.

A PTI-n a 2014/2015-ös tanévben összesen 22 diák vett részt szakmai gyakorlat mobilitáson, ami 44 hónap mobilitást jelent. Mind a 22 diákunk, 2-2 havi időtartamra szintén magyarországi egyházi intézményekbe utaztak és teljesítették szakmai gyakorlatukat. 2 diák a Debreceni Nagykönyvtárban, 5 diákunk a Református Missziói Központban, 2 diákunk a Zsinat Külügyi Irodájában, 1 diákunk a Magyarországi Unitárius Egyháznál, 1 diákunk az Erdélyi Gyülekezetnél és 11 diákunk a Zsinat Ifjúsági Irodájánál teljesített szolgálatot, végzett szakmai gyakorlatot.

Oktatói mobilitások

A 2014/2015-ös tanévben 8 oktatási mobilitást teljesítettünk, a tanítási órák száma 64 (a 2-5 munkanapra kiutazó oktatók minimális kötelező tanításai óraszáma 8).

Felsőoktatási munkatársak mobilitása

A 2014/2015-ös tanévben 6 felsőoktatási munkatárs (köztük két tanár, akik nem tudtak oktatói mobilitást igénybe venni) képzési célú mobilitása valósult meg, ami 32 mobilitási napot jelent.

Erasmus+ bejövő (incoming) mobilitás

Bejövő hallgatók

A PTI fontos ismérve annak vonzereje a külföldi diákok számára. Ez a vonzerő a tantervtől a geopolitikai adottságokig és az infrastruktúráig sok tényező függvénye. Az Erasmus+ programon belül a PTI-n a 2014/2015-ös tanévben jelentősen túlsúlyban voltak a kiutazó hallgatók a beutazókkal szemben. Tanulmányi mobilitásra ebben a tanévben 9 hallgató érkezett. A 2014/2015-ös tanévben első félévben 3 diákunk volt Sárospatakról, második félévben négy diák tanult Kolozsváron Sárospatakról. A nyári szünidő alatt két doktorandusz hallgató érkezett Debrecenből. Voltak érdeklődő diákok Németországból is, de mivel csak magyar nyelvű képzést nyújtunk, végül nem jöttek. Tanáraink nyelvtudása, szakmai tapasztalata lehetővé tenné, hogy idegen nyelven is felkínáljunk kurzusokat, egyéni képzési rendben a külföldről érkező diákok számára. Az ezzel járó plusz költségeket a SOM-alapból tudnánk támogatni.

Szakmai gyakorlatra nem érkeztek hozzánk külföldi hallgatók.

Bejövő oktatók

Bejövő oktatói mobilitás: 6 bejövő oktató, összesen 48 oktatási óra.

Bejövő felsőoktatási munkatársak

Képzési célú mobilitásra érkező felsőoktatási munkatársak: 5 bejövő munkatárs. A munkatársak küldő intézményei: KGRE, DRHE, Selye János Egyetem Komárom.

Perspektívák

A bemutatott adatok tükrében 2014/2015-ös tanév az Erasmus+ programot illetően rendkívül sikeres volt. A statisztikai adatokból nem derül ki, hogy mennyi munka van a mobilitások meghirdetése, a pályázók kiválasztása, a pályázatok elbírálása, a szerződések megkötése, a mobilitások követése és a jelentések megírásával, nem beszélve a partnerekkel folytatott levelezésről. A pénzügyi vonatkozású dokumentumok ellenőrzésében Rácz Levente gazdasági igazgató és Szabó Melinda főkönyvelő működtek közre illetve a pénzügyi átutalásokat is ők végezték.

A németországi, hollandiai egyetemeken való tanulásnál diákjaink előnyben részesítik a más jellegű ösztöndíjakat az Erasmus+ program nyújtotta lehetőségekkel szemben, ugyanis ha Erasmus mobilitással tanulnak, minimum 20 kreditet kell teljesíteniük, ami azt felételezi, hogy már eleve olyan nyelvtudással mennek ki, hogy a kurzusokat értik és vizsgázni is tudnak. Más jellegű ösztöndíjak (HEKS, Brot für die Welt, GAW) esetében lehetőségük van arra, hogy a kolozsvári tanulmányaikat szüneteltessék és csak a külföldi tanulmányukra koncentráljanak.

Diákjaink többnyire angolul tudnak, de angol nyelvterületen kevés Erasmus-kapcsolatot sikerült kiépítenünk.

A svájci Teológiákkal korábban élő kapcsolatot az EU tiltása miatt nem tudtuk áthozni az Erasmus-keretek közé.

A német nyelvterületen való több lehetőségnek köszönhetően, diákjaink körében elindult egy komolyabb szándék, hogy németül tanuljanak.

Fontos, hogy tudatosodjon: hallgatói mobilitásaink száma jóval az átlag fölött van a teljes diáklétszámhoz képest. Ezt növelni ezt nem tudjuk, talán a szakmai mobilitást kis mértékben.

A bukaresti ügynökség visszajelzéseiből az derül ki, hogy nagyon meg vannak elégedve azzal, ahogy az Intézet az Erasmus programba való belépés utáni első évben teljesített.

A jövő évre megítélt támogatásból előreláthatólag 36 mobilitást próbálunk anyagilag támogatni.

Kolozsvár, 2015 november 17

Sógor Árpád Erasmus-koordinátor