Erasmus+ hallgatói mobilitási szabályzat

  Általános rendelkezések

 1. Az Erasmus+ ösztöndíjak célja a hallgatók nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlati szintű cseretevékenységének támogatása.
 2. Az Erasmus+ ösztöndíjak elbírálása pályázati rendszerben zajlik le. Az Intézet pályázatot ír ki a következő tanévre vonatkozó Erasmus+ mobilitási programban való részvételre.
 3. Értelmező rendelkezések

 4. A pályázni készülő hallgatónak tisztában kell lennie a következő hivatalosan használt megnevezésekkel, és az azokkal kapcsolatos rendelkezésekkel.
  1. Erasmus+ Tanulmányi szerződés (ETSZ) / Learning Agreement. Háromoldalú hivatalos dokumentum, amely tartalmazza a kiutazó (outgoing) Erasmus+ hallgató tervezett tanulmányi programját, azokat a tárgyakat (ha van, akkor tárgykódokat) melyeket a hallgató a külföldi intézményben vesz fel, valamint a várható kredit értékeket. A dokumentumot a hallgató a szakkoordinátorával egyeztetve készíti el, aki ellenjegyzi annak fénymásolatát. A Tanulmányi szerződést a hallgatónak, a küldő, majd pedig a fogadó egyetem intézményi és kari Erasmus+ koordinátorainak alá kell írnia, ezáltal igazolva, hogy a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe. Abban az esetben, ha objektív okok miatt a dokumentum nem készülhet el a kiutazás előtt, a kiutazás után két héten belül el kell küldeni eredeti példányban a PTI Erasmus+ koordinátorának.
  2. Tanulmányi szerződés. A PTI Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint megkötött, a hallgató saját tantervének megfelelő tárgyakat tartalmazó szerződés.
  3. Változtatások az Erasmus+ Tanulmányi szerződésben / Changes to Original Proposed Learning Agreement. Ezt a dokumentumot abban az esetben kell kitölteni, ha a fent említett Tanulmányi Szerződésben felsorolt tantárgyak változnak. Ugyanolyan módon kell aláíratni, mint az Erasmus+ Tanulmányi szerződést és a kiutazás után egy hónapon belül el kell juttatni a PTI Erasmus+ koordinátorának.
  4. Erasmus+ bizonyítvány / Transcript of RecordsHivatalos dokumentum, mely tartalmazza a kiutazó Erasmus+ hallgató által a fogadó egyetemen elvégzett tantárgyakat, valamint az azokra kapott érdemjegyet, illetve a tantárgy ECTS kreditértékét. A tanulmányok végeztével a diák tölti ki és íratja alá az intézményfelelős Erasmus+ koordinátorával vagy a külföldi intézmény gyakorlatának megfelelően az Erasmus+ iroda állítja ki a megfelelő adatokkal és hitelesíti azt. Tartalmazza a diák, valamint a küldő és fogadó intézmények adatait, a teljesített tárgyak kódját (ha van), nevét, időtartamát, a megszerzett érdemjegyet és a ECTS kreditet.
  5. Szakmai képzésre vonatkozó szerződés / Training Agreement. Hivatalos dokumentum, tartalmazza a kiutazó Erasmus+ hallgató tervezett szakmai gyakorlatának programját. A dokumentumot mind a küldő intézmény Erasmus+ koordinátora, mind a fogadó intézmény meghatalmazottjának alá kell írnia ezáltal igazolva, hogy a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe. Abban az esetben, ha dokumentum nem készül el a kiutazás előtt, a kiutazás után két héten belül el kell küldeni eredeti példányban a PTI Erasmus+ koordinátorának.
  6. Támogatási szerződés / Contract de finanțare. Hivatalos dokumentum, mely a hallgató és a PTI között jön létre. Tartalmazza, hogy a hallgató mely fogadóintézményben fogja folytatni tanulmányait vagy szakmai gyakorlatát, a támogatás összegét, valamint a szerződés teljesítésének feltételrendszerét és határidejét. A tervezett kiutazás előtt min. 15 munkanappal kell megkötni, két példányban. Aláírja a hallgató, az PTI rektora és a gazdasági igazgató. A dokumentum alapján átutalható az ösztöndíj euróban, de nem hamarabb, mint 10 nappal a kiutazás előtt.
  7. Erasmus+ igazolás / Erasmus+ Certificate. Dokumentum, mely igazolja, hogy a PTI hallgatója Erasmus+ ösztöndíjban részesül. Az intézményi koordinátor állítja ki és küldi el a hallgatónak, valamint a partnerintézménynek, ahol a hallgató tanulmányait vagy szakmai gyakorlatát fogja végezni.
  8. Igazolás a fogadó intézményhez való beiratkozásról / Befogadó nyilatkozat / Enrollment Certificate vagy Meghívó levél. Dokumentum, mely igazolja, hogy a hallgató bejelentkezett a fogadó intézménynél. A fogadó intézmény részéről az Erasmus+ koordinátora vagy szakmai gyakorlat esetén a gyakorlatért felelős koordinátor írja alá. Legkésőbb a kiutazás után két héttel kell elküldeni a PTI Erasmus+ koordinátorának. Ezzel együtt az utazást igazoló dokumentumok másolatát is (utazási jegyek, üzemanyag számla stb.) el kell küldeni a PTI Erasmus+ koordinátorának (lehet postai úton, faxon, e-mailben).
  9. Igazolás a kint tartózkodásról / Attendence Certificate. Dokumentum, mellyel a fogadó intézmény igazolja, hogy az ösztöndíjas diák pontosan letöltötte az elnyert ösztöndíj időtartamát. A dokumentumnak napra pontosan kell tartalmaznia a kinn tartózkodás idejét (érkezés és távozás dátumát). Hazatéréskor kell leadni, 10 munkanapon belül.
  10. Hallgatói beszámoló / Final Report Form. Beszámoló angol nyelven, típusnyomtatvány szerint a külföldi tapasztalatokról, élményekről az ANPCDEFP (az Erasmus+ ösztöndíj szolgáltatója) számára. Hazatéréskor kell leadni, 10 munkanapon belül.
  11. Mobilitási igazolvány / Europass Mobility. Egy másik európai országban megszerzett ismereteket és képességeket nyilvántartó dokumentum. A mobilitási programban részt vevő két partnerszervezet tölti ki.

  Pályázati feltételek Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra vagy szakmai gyakorlatra

 5. Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjra vagy szakmai gyakorlatra pályázó hallgatónak a következő feltételeknek kell eleget tennie:
  1. A pályázó aktív hallgatói jogviszonyban van a KPTI-vel, vagyis a kiutazás félévében a beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben, és tanulmányi szerződést kötött;
  2. teljesítette a pályázat benyújtását megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kötelezettségeit (elérte a megfelelő kreditszámot), és lezárt legalább két félévet;
  3. román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel élő vagy menekült-státusszal rendelkező EU-s állampolgár;
  4. legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyiken külföldi tanulmányait folytatja;
  5. a tervezett külföldi képzési/szakmai program beilleszkedik a hallgató tantervébe (évet halasztani az Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
  6. a hallgató teljes Erasmus mobilitási időszaka egy képzési szakaszon belül nem haladhatja meg a 12 hónapot;
  7. eleget tesz az Erasmus Hallgatói Mobilitás Szabályzatában foglaltaknak és az Erasmus+ bizottság által meghatározott pályázati követelményeknek.

  Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj vagy szakmai gyakorlat megpályázásához szükséges iratok

 6. Az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj vagy szakmai gyakorlat megpályázásához a hallgató által elkészített iratcsomónak a következő okiratokat kell tartalmaznia:
  1. jelentkezési űrlap (Fişa candidatului) - formanyomtatvány, amelyet számítógépen kitöltve, aláírva kell leadni;
  2. törzskönyvi kivonat (situaţia şcolară) - román nyelven kell leadni;
  3. hallgatói nyilatkozat arról, hogy a jelenleg megpályázott időszakkal együtt a hallgató Erasmus mobilitása ugyanazon képzési szakaszban nem haladja meg a 12 hónapot (Declaraţie mobilitate Erasmus+ studenţi) – formanyomtatvány;
  4. legalább középfokú nyelvismeret igazolása abból a nyelvből, amelyen külföldi tanulmányait folytatja; nem szükséges ez az igazolás akkor, ha a hallgató olyan egyetemre jelentkezik, ahol az oktatás nyelve magyar; amennyiben a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló dokumentummal, a rektor intézkedik a hallgató nyelvtudásának felmérése érdekében.
  5. érvényes személyi igazolvány másolata;
  6. CV - Europass formátumban, olyan nyelven, amelyen a külföldi tanulmányait folytatja, illetve a szakmai gyakorlatot végezni fogja (a formátumot erről a honlapról lehet letölteni)
  7. Motivációs levél azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait illetve szakmai gyakorlatát végezni fogja (max. 2000 leütés);
  8. a hallgató tudományos tevékenységét vagy eredményeit igazoló iratok (pl. [E]TDK-n vagy más konferencián elért eredmények, megjelent publikációk első és utolsó oldalának, valamint a folyóirat első oldalának másolata, más szakmai tevékenységről szóló igazolás) – nem kötelező;
  9. társadalmi tevékenységről szóló igazolás (pl. önkéntesség, Erasmus+ tevékenységekben való részvétel, egyetem érdekében végzett munka, stb.)
  10. egyéb dokumentumok, amit a pályázási kiírásban kér a KPTI.

  A pályáztatás folyamata

 7. A pályázati felhívást a KPTI honlapján, valamint a hirdetőtáblákon kell közzétenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a megpályázható helyeket, a pályázat feltételeit, a pályázat során kötelezően benyújtandó dokumentumok listáját, az Erasmus+ Bizottság személyi összetételét és a leadási határidőt.
 8. A pályáztatás megszervezését az Erasmus+ koordinátor végzi.
 9. A §4 és 5§-ban foglalt dokumentumokat tartalmazó iratcsomót az Erasmus+ koordinátorhoz kell benyújtani, aki ellenőrzi a dokumentumokat. Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Aláírás, adatok hiánya, beadási határidő elmulasztása kizáró ok lehet. Az iratok pótlására a határidő lejártáig van lehetőség.
 10. A hallgatói Erasmus+ pályázatokat a rektor által kinevezett Erasmus+ Bizottság bírálja el.
 11. Az Erasmus+ Bizottságnak minimum 4 tagja van, ebből egy a Hallgatói Önkormányzat olyan képviselője, aki nem pályázik. Az Erasmus+ Bizottság tagjai különböző szakterületeket képviselnek, a kar sajátosságának megfelelően. Az Erasmus+ Bizottság titkára az Erasmus+ koordinátor, aki felel a jegyzőkönyvezésért és az iratok kezeléséért. Az Erasmus+ Bizottság minden tagjának összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot kell aláírnia, mely szerint a pályázókkal nem állnak rokoni kapcsolatban vagy egyéb, az Etikai Kódex által megfogalmazott összeférhetetlenségi viszonyban.
 12. Az elbírálás folyamata

 13. A kiválasztási folyamat egyértelmű, objektív pontozási rendszeren alapul, amelyet az Erasmus+ Bizottság dolgoz ki, és amelyet a pályázat meghirdetésével egyidejűleg közzétesznek a honlapon és hirdetőtáblákon.
 14. A szempontrendszert az Erasmus+ bizottság rendszeres időközönként felülvizsgálja, és szükség szerint változtat rajta.
 15. A bírálati szempontrendszeren kívül más, a hallgatókra vonatkozó információ nem nyilvános.
 16. A pályázatok elbírálásáról szóló határozatokat az Erasmus+ Bizottság egyszerű szavazati többséggel hozza meg és az eredményt jegyzőkönyvbe foglalja. Az elbírálási jegyzőkönyvnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a bizottság összetételét, az elbírálási szempontrendszert, a leadott pályázatok összesítését és a pályázatok elbírálásának eredményét. A pályázatok elbírálásáról készített jegyzőkönyvet az Erasmus+ Bizottság minden tagjának alá kell írnia.
 17. Az Erasmus+ Bizottság határozatát a rektor ellenjegyzi.
 18. A teljes pályázati dokumentációt (pályázatok, elbírálási jegyzőkönyv és a pályázat eredményét tartalmazó, rektor által ellenjegyzett határozat) az Erasmus+ koordinátor formai szempontból láttamozza az eredményeket és irattárba helyezi a dokumentumokat.
 19. A pályázati döntésről az intézményi Erasmus+ koordinátor a pályázó hallgatókat írásban értesíti.
 20. Az Erasmus+ Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj odaítélését, ahhoz a fogadó intézmény Befogadó Nyilatkozata, ill. a mobilitásra vonatkozó Erasmus+ Tanulmányi szerződés (Learning Agreement) aláírása is szükséges. Ugyanakkor az ösztöndíj megítélésének feltétele az, hogy a szükséges pénzügyi keretet az Európai Bizottság az illetékes hazai ügynökség (ANPCDEFP) által az Egyetemnek biztosítsa.
 21. A PTI fenntartja a változtatás jogát a sikeres pályázatról szóló értesítő levél kiküldésétől a Támogatási szerződés (Contract de finanțare) megkötéséig (hallgatók átirányítása más partnerintézményhez, a támogatás mértékének megváltoztatása, időtartam változtatása stb.).
 22. Erasmus+ hallgatói mobilitás bírálati szempontrendszere

 23. Az Erasmus+ bizottság saját elbírálási pontrendszerrel dolgozik, amelyet a pályázat meghirdetésekor közzétesz, és a pályázat jegyzőkönyvébe foglal. A pályázatok elbírálása jelenleg az alábbi szempontrendszerek figyelembe vételével történik:
  1. A Motivációs levél és CV tartalma;
  2. tudományos tevékenység (publikációk, tudományos konferenciákon - pl. [E]TDK - tartott előadások);
  3. hazai vagy nemzetközi szakmai versenyen elért igazolható eredmények;
  4. társadalmi tevékenységben való részvétel (önkéntesség, Erasmus+ tevékenységekben való részvétel, hallgatói önkormányzat tevékenységeiben való aktív részvétel, stb.);
  5. nem magyar nyelvterületre történő pályázás esetén a vonatkozó idegen nyelv ismeretének szintje.
 24. Az Erasmus+ Bizottság dönthet interjú kiírásáról. Ebben az esetben a pontozásakor figyelembe veszik a szaknyelvi ismereteket, szakmai tájékozottságot.
 25. Az Erasmus+ támogatás elnyerhető időtartama

 26. A külföldön töltött időtartamot a kari Erasmus+ Bizottság javaslatára az Erasmus+ koordinátor határozza meg, a fogadó intézmény szorgalmi és vizsga időszakának hossza (minimum 3 hónap [szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónap], maximum 12 hónap) és az elnyert intézményi támogatás mértékének függvényében.
 27. Az ösztöndíjas periódust az Erasmus+ Tanulmányi szerződés (Learning Agreement) vagy az Erasmus+ szakmai képzésre vonatkozó szerződés (Training Agreement) és a Támogatási szerződés (Contract financiar) megkötése után lehet megkezdeni.
 28. A szakmai gyakorlat esetében ajánlatos a nyári időszakra tervezni a külföldi utat (adott év július-szeptember), mivel a szakmai gyakorlaton minimum 2 hónapot kell külföldön eltölteni és Erasmus+ mobilitás miatt évet halasztani nem lehet.
 29. Az ösztöndíjra jogosult hallgató feladatai

 30. Sikeres pályázatot követően az ösztöndíjra jogosult hallgatónak az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tennie:
  1. Kiutazás előtt
   1. Felveszi a kapcsolatot a fogadó intézmény Erasmus+ koordinátorával vagy szakmai gyakorlat esetén a kapcsolattartó személlyel, és megszerzi a befogadó nyilatkozatot vagy meghívó levelet vagy az igazolást a fogadó intézményhez való beiratkozásról (Enrollment Certificate), amelyet lead a KPTI Erasmus+ koordinátorának.
   2. Beszerzi a külföldi fogadóintézményben felvehető tárgyak leírását és bemutatja azt a szakkoordinátorának. A hallgató a külföldi intézménynél csak azokat a tárgyakat veheti fel, amelyeket a szakkordinátor engedélyezett, aláírásával ellenjegyezve a Tanulmányi Szerződést.
   3. Előkészíti az Erasmus+ Tanulmányi szerződést / Learning Agreement vagy a Szakmai képzésre vonatkozó szerződést / Training Agreement, a szakkoordinátorral egyeztetve és aláírásra leadja azt a KPTI Erasmus+ koordinátornak.
   4. Leadja az Erasmus+ koordinátornak a kiutazáshoz szükséges Rektori rendelet kérelmet.
   5. Az Erasmus+ koordinátortól felveszi az Erasmus+ igazolást / Erasmus+ Certificate.
   6. Beiratkozik a fogadó egyetemre (amennyiben szükséges eleget tesz a fogadó intézmény egyéb beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseinek).
   7. Aktív státusra regisztrál, felveszi adott félévi tárgyait a Neptun rendszerben, és Tanulmányi szerződést köt, a szakkoordinátorral egyeztetve. Kitölti és aláírja a Támogatási szerződést (Contract Financiar) és eljuttatja a KPTI Erasmus+ koordinátorhoz.
   8. Intézkedik a külföldi szállásról (amennyiben lehetséges a fogadó egyetemnél vagy magánúton).
   9. Leellenőrzi a fogadó egyetem tanévszerkezetét valamint más kiutazáshoz és külföldi tartózkodáshoz fontos információkat (pl. tartózkodási engedély, egészségbiztosítás, közlekedés, stb.)
  2. A külföldi tartózkodás alatt:
   1. Az Erasmus+ tanulmányi szerződésben / Learning Agreement-ben alkalmazni kívánt esetleges módosításokat egyezteti az illetékesekkel (e-mail-en, faxon, postai úton), és a módosításról tájékoztatja a KPTI Erasmus+ koordinátort.
   2. Eleget tesz az Erasmus+ tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeknek.
   3. Tiszteletben tartja fogadó intézménye szabályzatait és viselkedésével nem csorbítja a KPTI hírnevét.
  3. Hazaérkezés után:
   1. A megállapított határidőre benyújtja a KPTI Erasmus+ koordinátornak a következő dokumentumokat:
    1. Amennyiben tanulmányi mobilitáson vett részt:
     1. Bizonyítványt / Transcript of Records
     2. Hallgatói beszámolót / Final Report Form
     3. Igazolást a kint tartózkodásról / Certificate of Attendance
     4. Mobilitási igazolványt / Europass Mobility
    2. Amennyiben szakmai gyakorlaton vett részt:
     1. A megszerzett kreditszámot igazoló iratokat (ha van)
     2. Hallgatói beszámolót / Final Report Form
     3. Igazolást a kint tartózkodásról / Certificate of Attendance
     4. Mobilitási igazolványt / Europass Mobility

  A külföldön szerzett kreditek elfogadásának lebonyolítása

 31. A külföldön végzett tanulmányok és az ott megszerzett kreditek elismeréséről a Tanulmányi Bizottság dönt.
 32. A KPTI hallgatóinak a fogadó intézményben egy félév során minimálisan 10 ECTS-nek megfelelő kreditet kell összegyűjtenie, egy teljes tanév ideje alatt pedig minimálisan 30 kreditet. A minimális kreditszámot a Tanulmányi Bizottság csökkentheti abban az esetben, ha a hallgató csak 3 hónap tanulmányi mobilitáson vett részt.
 33. A külföldi intézményekben végzett tanulmányok/szakmai gyakorlat és az azok során megszerzett kreditek beszámításánál a Tanulmányi Bizottság a következő eljárást alkalmazza:
  1. A mobilitásban eltöltött időt az KPTI teljes mértékben elismeri aktív tanulmányi időszaknak, amennyiben a külföldön folytatott tanulmányok időtartama legalább 3 hónap.
  2. A mobilitásban teljesített tantárgyakat az KPTI elismeri, és bevezeti a Neptun ETR-be és a hallgató tanulmányi okmányaiba.
  3. A kiutazás félévében az KPTI-n felvett tárgyak jegyzékében szereplő tárgyak abban az esetben helyettesíthetők egy külföldi egyetemen teljesített tárggyal, ha a két tantárgy programja legalább 75%-ban megfelel egymásnak. A tantárgyak programjának megfelelőségét a Tanulmányi Bizottság állapítja meg.
  4. Ha a fogadó egyetemről hozott tárgy közvetlenül beazonosítható a szak tantervében, akkor a Tanulmányi Bizottság az adott tárgyat a KPTI-n meghatározott tárgy kreditértékének megfelelően ismeri el.
  5. Ha a fogadó egyemről hozott tárgy nem szerepel az KPTI tanrendjében, de tartalmát tekintve beleilleszthető a témakörbe, a tárgy választható tárgyként ismerhető el, a KPTI-n meghatározott tárgy kreditértékének megfelelően.
  6. A külföldön tanult más – a fentieken kívüli – szaktárgy a Tanulmányi Bizottság mérlegelése alapján ismertethető el, és az így megszerzett kreditszámról is a bizottság dönt. A Tanulmányi Bizottság dönthet olyan esetben is, amikor egy saját tantervben szereplő tantárgy két, más intézményben teljesített tárgynak felel meg vagy fordítva.
  7. Bármely más tantárgyat, amely nem kötődik a szak témaköréhez, fakultatív tárgyként ismernek el, a Tanulmányi Bizottság által megállapított kreditszám szerint. Az adott tárgynak szerepelnie kell az Oklevél mellékletben (Supliment de diplomă).
  8. Nem számítható be a kreditek közé olyan tárgy, amelyet a hallgató a küldő intézményében már teljesített.
  9. A kreditbeszámítás a hozott kredithez kapott érdemjegy beszámításával együtt történik, ha szükséges, átszámítással a romániai 10-1-ig skálára, a 118/16.02.2012-es Oktatási Miniszteri Rendeletben meghatározott intervallumok szerint.
  10. Ha az Erasmus+ mobilitás keretében a külföldi egyetemről hozott tárgy meghatározott kreditértéke alacsonyabb, mint az PTI által megadott kreditérték, és tartalmánál fogva többet ér, akkor a Tanulmányi és Kredit Bizottság dönthet a kreditszám megfelelő módosításáról.
  11. Amennyiben a hallgató olyan intézményben teljesítette vizsgakötelezettségeit, ahol az oktatás és vizsgáztatás nyelve nem magyar, az elismert kreditszámok értéke a Tanulmányi Bizottság javaslatára másfél- vagy kétszeresére növelhető.
  12. Ha külföldi részképzésen részt vevő hallgató a fogadó intézménynél nem teljesítette az adott félévi kötelezettségeit, tárgyai teljesítése érdekében a Tanulmányi szerződése alapján vizsgára jelentkezhet az PTI-n a Neptun rendszerben is felvett megfelelő tárgyból, ha teljesítette az adott tárgynak megfelelő vizsgára bocsátási feltételeket. Azokra a tárgyakra, amelyeket felvett a Neptun rendszerben, de nem teljesítette az Erasmus+ mobilitás ideje alatt, a hallgató a következő tanévben újra felvett tantárgydíj térítése nélkül jelentkezhet.

  Záró rendelkezések

 34. Amennyiben az Erasmus+ programban részt vevő hallgató a külföldi fogadó intézményben nem teljesíti egy félévben a meghatározott minimális ECTS értékű tárgyat, és/vagy a minimális 3 hónapos periódust, a kapott ösztöndíjat a Központi Erasmus+ Iroda által megállapított mértékben vissza kell fizetnie.
 35. Az KPTI köteles az Erasmus+ mobilitásban résztvevő hallgatót mindazon anyagi juttatásokban részesíteni, amely a hallgatót korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj) az Erasmus+ ösztöndíj teljes időtartalma alatt. Ugyanakkor a pályázó köteles minden, az intézménnyel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.
Valid from: 
2014-02-12