Unitárius etika II

Az Unitárius etika II tárgy folytatja a bioetikai kérdések tárgyalását, majd áttekinti az erkölcsi felelősség kérdésköreit. A kurzus rendjén olyan problémák tisztázására kerül sor, mint a szabad akarat, a lelkiismeret, az erények, a kötelesség (felebarátaink, Isten és egyház) kérdése. Szociáletikai vonatkozásban a tárgy foglalkozik a családi élettel, a munka teológiai értelmével és értékével, a teremtett világ védelmével, a társadalmi élettel (állam, hazaszeretet, stb.) kapcsolatos etikai kérdésekkel. A cél az egyház értékrendjének bemutatása napjaink erkölcsi kérdéseit illetően. A keresztény értékek és a társadalom iránti felelősség hangsúlyozása révén a hallgató elmélyítheti vallásos hitét, lelki életét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az Unitárius etika II tárgy, amely az unitárius keresztény értékrend rendszerezett bemutatását tűzte ki célul képessé teszi a hallgatót arra, hogy olyan aktuális bioetikai vagy szociáletikai kérdésekben ezeknek az értékeknek az ismeretében dönthessen. A hallgató képes lesz arra, hogy saját (egyházi) közösségének az értékrendjét, az élet tisztelete iránti elkötelezettségét rendszerezett formában képviselni tudja különböző, sajátos élethelyzetekben és fórumokon.

Általános kompetenciák

A tárgy fejleszti a hallgató képességeit abban a tekintetben, hogy egy elvet nyilvánosan fölvállaljon és képviseljen, azt rendszerezett formában bemutassa. Azáltal, hogy a tárgy a különböző tudományterületekről származó információkat rendszerezi a keresztény teológia szemszögéből, fejleszti a hallgató szintetizáló képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 148
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 80
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 40
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 120

Vizsgáztatás

Nincs megjegyzés.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban